سی و یک نما – یکی دیگر از عزیزانی که چند کلامی به بهانه ی درگذشت "دنیا فنی زاده" با ما هم دل شد، بیژن بیرنگ است. او با آن طبع لطیفش از کسی گفت که هرگز با او کار نکرده بود اما وجودش را با همه ی وجود سالها حس می کرد و از نبودش متاثر است: